طراحی داخلی

پروژه حکیم دانش

قبل

بعد

51%

پیشرفت پروژه

مشخصات پروژه

کاربری : اداری

متراژ : 130 متر

محل اجرا : حکیم نظامی اصفهان

گروه اجراه : مهراز

پروژه خواجه عمید

مشخصات پروژه

کاربری : مسکونی-اشپزخانه

متراژ : 12 متر

محل اجرا : خواجه عمید اصفهان

گروه اجراه : مهراز

100%

پیشرفت پروژه

100%

پیشرفت پروژه

مشخصات پروژه

کاربری : مسکونی

متراژ : 

محل اجرا : 

گروه اجراه : مهراز

پروژه خواجه عمید

مشخصات پروژه

کاربری : مسکونی-اشپزخانه

متراژ : 12 متر

محل اجرا : خواجه عمید اصفهان

گروه اجراه : مهراز

100%

پیشرفت پروژه