طراحی اداری و تجاری

پروژه مهراز

قبل

بعد

100%

پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه

کاربری : اداری

متراژ : 100 متر

محل اجرا : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

گروه اجرا : مهراز

پروژه ویرا

100%

پیشرفت پروژه

مشخصات پروژه

کاربری : اداری

متراژ :

محل اجرا : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

گروه اجرا : مهراز