دوره آموزش سریع IDEOGRAM مهراز ،دوره ای ویژه شاغلین یا افرادی که خواهان آموزش سریع نرم
افزار میباشند و دوره های آنالین برای آنها زمان بر میباشد.
دوره آموزش سریع به گونه ای میباشد که، آموزش ها کامال رایگان در اختیار شما قرار میگرد و
شما برای تمرین به سرورهای مهراز به صورت تمام وقت لینک میشوید.